|
|
Lån  


 
Annonce:


Eksempel arbejdsbeskrivelse
Beskriv entydigt de 1) arbejdsydelser 2) komponenter og 3) leverancer entreprenøren skal præstere og levere.

---

Arbejdet omfatter alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser i henhold til projektbeskrivelse udarbejdet af bygherren dateret d. 01. december 2011.

Parterne har indgået særskilt aftale dateret 01. juli 2011 om udarbejdelse af projektmateriale (tegninger og statiske beregninger) og myndighedsbehandling vedrørende altanarbejderne. Denne aftale skal betragtes som indeholdt i nærværende entrepriseaftale. Projektering af vindues- og facadearbejderne forestås af bygherren.

Egentlig bygherrerådgivning er ikke omfattet af nærværende entreprisekontrakt. Entreprenøren påtager sig ansvaret for fejl i det udarbejdede projektmateriale vedrørende altanentreprisen. Entreprenøren hæfter ikke for øvrige projekteringsfejl.

Ekstraarbejder kan ikke iværksættes uden bygherrens skriftlige accept. Ekstraarbejder forfalder til betaling sammen med førstkommende rate efter arbejdernes udførelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt.

Oprydning og bortkørsel af affald er indeholdt i entreprisesummen. Såfremt der under entreprisens gennemførelse måtte konstateres forurenet jord, er meromkostninger i denne forbindelse ikke indeholdt i entreprisen.

Rimelige og sædvanlige vinterforanstaltninger er omfattet af nærværende aftale.

Kategorier på sider:

Eksempel forsinkelse Forbehold Eksempel forsikring EntreprenÝr Eksempel aftalegrundlaget Gode rd ved byggeri Eksempel sikkerhedsstillelser Entrepriseaftale Afleverings forretning Eksempel entreprisesummen Eksempel personer AB92 Eksempel arbejdsbeskrivelse Byggeri Entreprisekontrakt tjekliste Eksempel tidsplan Udbud og bedmmelse af tilbud Entreprise Diverse


 Du er her: Entreprise - Netannoncer Entreprise -